Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb działania

Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły kieruje szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje zadania z zakresu organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły i nadzoru pedagogicznego. Jest pracodawcą dla wszystkich zatrudnionych w szkole. Odpowiada gospodarowanie mieniem. Wydaje decyzje administracyjne oraz zarządzenia wewnętrzne. Szczegółowe zadania dyrektora określa Statut .

Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w szkole. Rada Pedagogiczna posiada w szczególności kompetencje stanowiące i opiniujące. Działalność Rady Pedagogicznej reguluje Regulamin Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców
Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. W szczególności Rada Rodziców opiniuje Program wychowawczo - profilaktyczny, Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Działalność Rady Rodziców reguluje Regulamin Rady Rodziców.