Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy Szkoły

Organy szkoły:
1.    Dyrektor szkoły;
2.    Rada Pedagogiczna;
3.    Rada Rodziców;
4.    Samorząd Uczniowski.
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:
DYREKTOR
Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 w Opolu jest
•    mgr Barbara Ottenbreit
1.    Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami
2.    Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
3.    Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.
Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie szkoły.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy: mgr Anna Król - ponosi odpowiedzialność za prowadzenie księgowości szkoły i realizację budżetu jednostki.
RADA PEDAGOGICZNA
W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w Statucie szkoły.
RADA RODZICÓW
W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.
W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły
Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.
Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły .
Kompetencje Rady Rodziców określone są w Statucie szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określone są w Statucie szkoły.
Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.